TATRA  AKADÉMIA

 Individuálny   plán

Akreditovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR

 

Pre koho je kurz určený

Odborní zamestnanci , podľa §9, ktorí participujú na tvorbe a vypracovaní individuálneho rozvojového plánu.

/opatrovateľ, ošetrovateľ, pracovný terapeut, inštruktor sociálnej rehabilitácie, pedagogický pracovník  pracujúci v sociálnych službách, zdravotnícky personál, sociálny pracovník, vychovávateľ, asistent liečebnej výživy, fyzioterapeut a iní, ktorí prichádzajú do styku s klientom, ktorému je poskytovaná sociálna služba/

Zameranie:

Aj keď povinnosť vypracovania individuálnych rozvojových plánov je na pleciach sociálnych pracovníkov, kvalitné plány si vyžadujú spoluprácu všetkých odborných pracovníkov v zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu. Aby však  spolupráca bola odborná a konštruktívna, musia byť vedomostne a odborne pripravení zamestnanci práve na tento účel. Tento kurz je  venovaný práve odborným pracovníkom, ktorí sa zoznámia s teoretickými základmi a praktickým priebehom procesu tvorby IP. Získajú informácie ako zisťovať osobný cieľ a potreby klienta, ako viesť dokumentáciu a ostatné dôležité informácie potrebné k vypracovaniu Individuálneho rozvojového plánu klienta.

   § 9 odsek 2 znie:

Individuálny plán podľa odseku 1 je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby a jeho rodiny a komunity. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a spolupráce prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby. Individuálny plán je koordinovaný pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza prijímateľa sociálnej služby v procese individuálneho plánovania (ďalej len „kľúčový pracovník“).Proces individuálneho plánovania zahŕňa identifikáciu  individuálnych potrieb,voľbu cieľov individuálneho plánu, voľbu metód dosahovania cieľov individuálneho plánu, plán činností a aktivít napĺňania individuálneho plánu a hodnotenie individuálneho plánu.“.

Obsah kurzu:

Úvod

IP v systéme poskytovania sociálnych služieb

Ľudské potreby klienta a  techniky ich určovania -  základ pre individuálne  plánovanie

Ciele individuálneho plánovania

Tvorba IP

Kľúčový pracovník

IP podľa druhu poskytovania sociálnej služby

Metodika pre prácu s individuálnym plánom 

Praktická činnosť – tvorba IP

 

Rozsah: dva dni

Cena:139 EUR

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

 

 

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com