Kvalitné vzdeávanie odskúšané praxou

TATRA AKADÉMIA

Názov kurzu:

Úvod do podmienok kvality sociálnych služieb - štandardy

Akreditované  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Rozsah kurzu: jednodňový

Cieľom kurzu je zorientovať sa v  podmienkach kvality sociálnych službách, tak ako je to definované zákonom 448/2008 Z.z.. Pochopiť zmysel, účel a cieľ podmienok kvality sociálnych služieb. Vedieť rozlišovať medzi podmienkami kvality a inými systémami riadenia kvality. Absolventi získajú prehľad  v štruktúre podmienok kvality tak, ako je to definované v prílohe č.2   zákona 448/2008 Z.z..Vysvetlia sa pojmy ako indikátor,vypracované  postupy a pravidlá, metodika a iné, ktoré súvisia s danou témou. Účastníci sa  oboznámia s hodnotiacou škálou podľa kritérií a samotným vyhodnotením plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.

Hlavný dôraz je kladený na pochopenia podmienok kvality sociálnych služieb ako jedného celku - ako nástroja skvalitnenia poskytovania sociálnej služby. Pochopenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, ako prostriedku a nie,  ako cieľa sociálnych služieb, či formálneho nástroja na kontrolu,alebo represiu.

Kvalitný poskytovateľ sociálnej služby nie je ten, ktorý má  vypracované perfektné "formuláre", ale ten, kde je spokojný človek, ktorý túto službu prijíma a potrebuje, čiže, kvalitná a profesionálne vykonávaná sociálna práca . Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú však jeden z nástrojov - pomôcok, ako tento cieľ môžeme dosiahnuť.

Za kvalitnú sociálnu službu sa považuje taká, ktorá  odráža spokojnosť klienta a ktorá  má na určitej úrovni splnené podmienky pre kvalitu.Podmienky pre kvalitu poskytovanej sociálnej služby je "živý"nástroj na dosiahnutie  spokojnosti klienta,jeho dôstojného a rešpektovaného života presne tak, ako je meniaca sa životná  situácia prijímateľa sociálnej služby. Z podmienok kvality sa nesmie vytratiť tento ich zmysel, lebo sa z nich stane  formálny nástroj, nástroj kontroly,modla- ktorá je nemenná  či  ešte nespomínaný nastroj vysoko odborno vedecko-pedagogických tém.

Podmienky kvality by sa mali stať nástrojom k dobrej praxi,k skvalitneniu profesionálnej sociálnej práci na všetkých  úrovniach a všetkými zainteresovanými ľuďmi, ktorý má na zreteli konkrétneho človeka s jeho  individuálnymi potrebami, s cieľom  poskytovania sociálnej služby zameranej na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností viesť samostatný život a na podporu jeho začlenenia do spoločnosti, to znamená ako táto poskytovaná sociálna služba ovplyvní konkrétneho človeka.


Obsah

1. Čo sú podmienky kvality  sociálnych služieb?

2. Aký je zmysel, účel a cieľ podmienok kvality sociálnych služieb

3. Rozdiel medzi podmienkami kvality a systémami riadenia /ISO, CAF.../

4. Obsah podmienok kvality - hlavné rozdelenie  - Príloha č.2 zákona 448/2008 Z.z.

5. Čo znamená  - Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy, pravidlá....

6. Hodnotiaca škála plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby

7. Vyhodnotenie plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby

8. Príklady dobrej praxe

 

Spolupráca

Easy to startBuďte spoluautormi obsahu školení. Stačí napísať témy alebo otázky.  Určite ich zaradíme do našich školení alebo pripravíme školenia na vami zadanú tému.

Bezplatná prezentácia vašej soc.služby

Docs / SupportNa našej stránke máte možnosť bezplatne prezentovať vaše zariadenie alebo len umiestniť odkaz na vás.

Napíšte nám ....

Napíšte nám čo sa vám na našich kurzoch páčilo alebo nepáčilo. Za každú pripomienku vám vopred ďakujeme.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free business joomla templates