TATRA  AKADÉMIA

Prostriedky obmedzenia klienta v sociálnych službách

Akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

ŠTANDARD 2.6

Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia

Čo robíme dobre a čo robíme zle

                                           Akcia 2+1 zadarmo

Dátum: 12.10.2022

Miesto: Prievidza

Obsah:

2.6 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní  prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na
predchádzanie vzniku krízových situácií. Pri poskytovaní sociálnej služby má určené postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného
obmedzenia v jasne definovaných prípadoch nutnosti ich využitia.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má zistené rizikové oblasti, v ktorých nie sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody, a má písomne vypracované vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu. Poskytovateľ sociálnej služby spolu s prijímateľom sociálnych služieb, jeho rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na
zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie vhodných služieb.

Boli vaši pracovníci preškolení ohľadom používania obmedzení?

Vedia vaši zamestnanci špeciálne úchopy?

Ak používate obmedzenia /§10/, máte to zdokumentované u každého prijímateľa zvlášť, alebo máte vytvorenú všeobecnú smernicu?

Používate obmedzenia aj inak ako podľa §10?

Čo je neprimerané správanie.

Čo je riziko a čo je kríza.

Neviete rozdiel medzi rizikovým plánom a krízovým plánom?

Neviete čo je obmedzenie?

Neviete čo je opatrenie ochrany?

Neviete čo robiť ak správanie klienta ohrozuje ostatných alebo jeho seba samého?

Neviete napísať rizikový plán?

Čo je register obmedzení?

Neviete ako zapisovať do registra obmedzení?

Čo poslať na ministerstvo?

Viete čo je informovaný súhlas?

Aké riziká má informovaný súhlas.

Čo je netelesné obmedzenie.

Čo je telesné obmedzenia.

Chceme miestnosť bezpečného pobytu. Ako ju zariadiť.

Rozdiel medzi pravidelnou medikáciou a podaním lieku v zmysle §10

Sebaobrana nie je bojové umenie.

Špeciálne úchopy.

Zakázané miesta na tele pri používaní špeciálnych úchopov.

Rozdiel medzi špeciálnymi úchopmi a sebaobranou.

Kto je zodpovedný pri používaní obmedzení.

Paragraf 10 ako ochrana zamestnancov.

Paragraf 10 ako ochrana klientov.

Povinnosti /zodpovednosť / zriaďovateľa.

Povinnosti / zodpovednosť/ zamestnávateľa.

Povinnosti /zodpovednosť/ zamestnanca.

Vzdelávacia aktivita nie je o praktickom nacvičovaní špeciálnych úchopov!

Rozsah: jednodňové školenie

CENA: 80 EUR/osoba

V cene sú zahrnuté náklady na  kurz a malé občerstvenie - cofeebreak počas školenia.

Kurz začína o  9.00 hod

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky/príloha / na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:Iban: SK0683300000002600772521 Vs:12102022

Miesto konania:ul.Snežienková 74, Prievidza
Bližšie informácie: Mgr. Niko Ivan tel:0944120468 ,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:Iban: SK0683300000002600772521
 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu aktivitu vo výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna pomerná časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com