TATRA  AKADÉMIA

 

Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy

Akreditácia  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Rozsah: 3 dni

Dátum: 11-12-13.10.  2016 /, utorok, streda,štvrtok/

Miesto: Košice

Cena:169 EUR

Školenie má formu praktického nácviku a teoretickej prípravy  účastníkov na riešenie rizikových situáciu zvládania agresivity a agresívneho správania klienta.

Cieľ:

Cieľom je poskytnúť odbornú prípravu pre pracovníkov v priamom kontakte s klientom. Absolvent získa informácie o telesnom a netelesnom obmedzovaní klienta počas poskytovania sociálnej služby v zmysle platnej legislatívy/ § 10 Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby/.

Účastník kurzu   sa naučí rozoznávať rozdiel medzi agresivitou, agresiou a problémovým správaním. Zoznámi sa zo základmi problematiky práce s agresívnym správaním klienta. Získa teoretické vedomosti ako takémuto agresívnemu správaniu predchádzať. Prakticky sa naučí používať špeciálne úchopy, šetrné hmaty a chvaty v zmysle platnej legislatívy.

Cieľová skupina:

Všetci pracovníci poskytovateľa sociálnych služieb, ktorí prichádzajú alebo môžu prichádzať do situácií vyžadujúcich si také konanie, pri ktorom dochádza k netelesnému alebo k telesnému obmedzeniu klienta.

Obsah:

Teoretická časť

- Legislatíva v oblasti povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri

   ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

- Ľudské práva a prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby

- Netelesné obmedzenia / verbálna komunikácia, odvrátenie pozornosti,

   aktívne počúvanie/

- Telesné obmedzenia/špeciálne úchopy, umiestnenie prijímateľa

   sociálnej služby do miestnosti, ktorá je určená na bezpečný pobyt,

   použitie liekov/

-Register telesných a netelesných obmedzení

-Správanie klienta, ktoré môže viesť k priamemu ohrozeniu života alebo priamemu ohrozeniu zdravia prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických   osôb/možné príčiny správania- metódy mapovania správania - predchádzanie takéhoto správania/

- Prevencia krízových situácií

- Opatrenia, postupy a pravidlá pri riešení krízových situácií

- Bezpečný kontakt s klientom

- Postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia

- Záznam krízovej situácie

Praktická časť /nácvik/ - špeciálne úchopy:

Špeciálne úchopy - zásady a pravidlá ich použitia

Bezpečný kontakt a pristúpenie ku klientovi

         - práca s klientom, ktorý sedí

           -práca s klientom, ktorý stojí alebo ide

           -práca s klientom, ktorý leží na bruchu

           -práca s klientom, ktorý leží na chrbte

Únikové situácie

Nebezpečné situácie

        Škrtenie

        Držanie za vlasy

Iné nebezpečné situácie

        Útok spredu päsťou - Uhryznutie -  Kopnutie

Situácia vzájomného napadnutia klientov

         Klient sa chystá napadnúť druhého

         Klienti sú už v kontakte -bijú sa

Základné prvky metodiky - pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie, vzniku krízových situácií, postupy a pravidlá používania   prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia, špeciálne úchopy

 

V cene sú zahrnuté náklady na  kurz a malé občerstvenie - cofeebreak počas dní školenia.

Kurz začína 11.10. o  9.00 hod

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky/príloha / na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:Iban: SK0683300000002600772521 Vs:111213102016

Miesto konania: bude upresnené . Bližšie informácie: Mgr. Niko Ivan tel:0944120468 , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:Iban: SK0683300000002600772521
 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna  časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

 Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com