TATRA  AKADÉMIA

Výpočty a plán opatrovania

 

Dátum: 20.5.2021

Miesto konania: Prievidza

Cieľová skupina:

Zamestnanci, ktorí sa podieľajú na príprave opatrovateľských plánov a zamestnanci z oblasti personalistiky.

 Získané vedomosti a zručnosti:

Základná znalosť z oblasti prípravy opatrovateľských plánov, mapovania potrieb prijímateľov sociálnych služieb, výpočtu hodín opatery a prípravy na zabezpečenia počtu zamestnancov pri poskytovaní sociálnej služby v rozsahu úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a sociálnych aktivít prijímateľov sociálnej služby.  

Obsah:

A: Príloha č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

     MAXIMÁLNY POČET PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY NA JEDNÉHO 

    ZAMESTNANCA A  MINIMÁLNY PERCENTUÁLNY PODIEL ODBORNÝCH 

   ZAMESTNANCOV NA CELKOVOM POČTE ZAMESTNANCOV

   Výpočet maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného 

   zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov 

   na celkový počet zamestnancov

B: § 51 POSUDOK O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

     Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje

     posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje

     a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

     b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju 

     domácnosť a zoznam  základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická

     osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený

     predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia

      podľa prílohy  č. 3 písm. B a prílohy č. 4,

     c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej

       osoby uvedenej v § 50 ods. 9,

     d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

C: Príloha č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

A. SPÔSOB POSUDZOVANIA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ  OSOBY PRI JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTIACH

B. ZARADENIE DO STUPŇA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC  INEJ FYZICKEJ OSOBY NA ZÁKLADE DOSIAHNUTÝCH BODOV A URČENIE ROZSAHU ODKÁZANOSTI

Čo je primeraný dohľad a nepretržitý dohľad

Výpočet rozsahu hodín úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju  domácnosť, sociálnych aktivít pre jedného prijímateľa sociálnej služby podľa prílohy č.3

Výpočet rozsahu hodín úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, sociálnych aktivít pre všetkých prijímateľov sociálnej služby  podľa prílohy č.3

D: Príloha č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A  ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

   Výpočet počtu hodín úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o  

   domácnosť a základné  sociálne aktivity pre jedného prijímateľa   

   sociálnej služby podľa prílohy č.4

   OPATROVATEĽSKÝ PLÁN

   Výpočet počtu hodín úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o

   domácnosť a základné sociálne aktivity pre všetkých prijímateľov

   sociálnej služby podľa  prílohy č.4

E: Výpočet počtu zamestnancov potrebných na zabezpečenie poskytovania

    sociálnej služby na  základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu

    vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín a  konkrétnym výpočtom hodín 

    /opatrovateľský plán/ úkonov úkonov sebaobsluhy, úkonov  starostlivosti o

    domácnosť a základných sociálnych aktivít.

F: Porovnanie

 MAXIMÁLNY POČET PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY NA JEDNÉHO ZAMESTNANCA A  MINIMÁLNY PERCENTUÁLNY PODIEL ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV NA CELKOVOM    POČTE ZAMESTNANCOV

                                                             A

      Počet zamestnancov potrebných na zabezpečenie poskytovania sociálnej

      služby na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyjadrený 

      predpokladaným rozsahom hodín a  konkrétnym výpočtom hodín

     /opatrovateľský plán/ úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti

      o domácnosť a základných sociálnych aktivít

CENA: 80 EUR/osoba

Školenie začína o  9.00 hod

Každý účastník po absolvovaní  získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo písomne zaslaním vyplnenej prihlášky/príloha / na adresu: TATRA AKADÉMIA S. Chalupku 16 , 971 01 Prievidza. Potvrdením účasti je zaplatenie ceny kurzu na účet TATRA AKADÉMIE.  Číslo účtu:Iban: SK0683300000002600772521 Vs:20052021

Miesto konania:ul.Snežienková 74, Prievidza.
Bližšie informácie: Mgr. Niko Ivan tel:0944120468 ,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.tatraakademia.sk

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje TATRA AKADÉMIE: adresa S.Chalupku 16, 971 01 Prievidza,  IČO:42142946 , č.ú:Iban: SK0683300000002600772521
 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. TATRA AKADÉMIA nie je platcom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky a účasti na vzdelávacej aktivite

Tatra akadémia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávaciu výnimočných prípadoch pre- nedostatok počtu účastníkov a to max. 1 týždeň pred začiatkom vzdelávacej aktivity, chorobu a iné objektívne príčiny lektora. Prihlásení účastníci budú o tom informovaní prostredníctvom emailu uvedeného v prihláške. V prípade, že sa tak stane, poplatky za vzdelávaciu aktivitu budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok.

Storno svojej účasti môže účastník  urobiť emailom 10 dní pred termínom vzdelávacej aktivity a  bude mu vrátená celá suma za vzdelávaciu aktivitu. Pokiaľ svoju účasť zruší po tomto termíne nie je možné vrátenie poplatku za vzdelávaciu aktivitu. Ak sa nezúčastni ten, ktorý je záväzne prihlásený, môže poslať za seba náhradu. Toto však musí byť písomne oznámené TATRA AKADÉMII.
V prípade neúčasti v priebehu vzdelávacej aktivity, nebude vrátená účastníkovi žiadna pomerná časť poplatku za vzdelávaciu aktivitu.

Účastníci vzdelávacích aktivít TATRA  AKADÉMIE berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com