TATRA  AKADÉMIA

Bezpečnosť a ochrana zamestnanca pri fyzickom ohrození prijímateľom v sociálnych službách

"Praktický nácvik ochrany /únikové techniky/ - keď je zamestnanec sám"

Toto nie sú špeciálne úchopy!

Čo mám robiť, keď ma ohrozuje prijímateľ?

Môžem sa brániť?

Som na nočnej sama/sám a čo mám robiť, keď sa prijímatelia pobijú alebo prijímateľ napadne mňa?

Môže ma zamestnávateľ nútiť aby som v takýchto situáciách zasahoval?

Keď ublížim prijímateľovi počas mojej ochrany, budem trestne stíhaná/ý?

Školenie  u vás v zariadení:

Obsah školenia:

1. Zákon č. 124/2006 Z. z. 

   Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 

   o   zmene  a doplnení niektorých zákonov - "Bezpečnosť zamestnanca a 

   povinosti  zamestnávateľa pri ohrození zamestnanca prijímateľom 

   sociálnej služby

2. Ako identifikovať čo je "ohrozenie " prijímateľom

3. Bezpečnosť zamestnanca a zákon 448/2008 Z.z.

4. Rozdiel medzi fyzickou ochranou /únikové techniky/ a špeciálnymi 

   úchopmi

5. Čo je nutná obranaZákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon  - §25 trestného 

   zákona - nutná obrana

6. Praktický nácvik ochrany pri:

           Ťahaní za vlasy

           Ťahaní za tričko

           Ťahaní za ruky

            Pri škrtení

7. Praktický nácvik ochrany pred prijímateľom ktorý:

           Útočí päsťou

           Keď kope - v sede, v stoji, spredu

           Keď hádže predmety

          Vyvedenie

8. Praktický nácvik možných situácií:

         Prijímateľ sedí a ohrozuje zamestnanca

         Prijímateľ leží a ohrozuje zamestnanca

         Prijímateľ stojí a ohrozuje zamestnanca

9. Uhryznutie

10. Čo má robiť zamestnanec, keď sa dvaja prijímatelia fyzicky ohrozujú


Celkový rozsah :jednodňové školenie

Cena: 1 200 EUR

Maximálny počet účastníkov 26.

 

 Upozornenie: TATRA  AKADÉMIA  je  vlastníkom  tohto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

 Copyright © TATRA  AKADÉMIA

Zákon č. 124/2006 Z. z.   Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 8

Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia

(1) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia je zamestnávateľ po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný

a) vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci a na ten účel najmä

1. písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,

2. vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,

3. určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru,

4. zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami,

b) vopred vykonať opatrenia, aby sa zamestnanci mohli postarať o svoje zdravie a bezpečnosť, prípadne o zdravie a bezpečnosť iných osôb, a aby podľa svojich možností zabránili následkom tohto ohrozenia,

c) bezodkladne informovať o ohrození a o príslušných ochranných opatreniach všetkých zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť vystavení tomuto ohrozeniu,

d) bezodkladne vydať pokyny a zabezpečiť, aby zamestnanci mohli zastaviť svoju prácu, okamžite opustiť pracovisko a odísť do bezpečia,

e) nepožadovať od zamestnancov, okrem odôvodnených a výnimočných prípadov, aby pracovali alebo sa zdržiavali na pracovisku, na ktorom existuje také ohrozenie.

(2) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.

§ 12

Práva a povinnosti zamestnancov

(1) Zamestnanec má právo

a) prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho prácou; v prípade potreby možno po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj odborníkov v danom odbore,

b) odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.

(2) Zamestnanec je povinný

a) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený,

j) oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému technikovi alebo autorizovanému bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com