Výpočty

 

Rozsah: jednodňové školenie

Cieľová skupina:

Zamestnanci, ktorí sa podieľajú na príprave opatrovateľských plánov a zamestnaci z oblasti personalistiky.

 Získané vedomosti a zručnosti:

Základná znalosť z oblasti prípravy opatrovarteľských plánov, mapovania potrieb prijímateľov sociálnych služieb, výpočtu hodín opatery a prípravy na zabezpečenia počtu zamestnancov pri poskytovaní sociálnej služby v rozsahu úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a sociálnych aktivít prijímateľov sociálnej služby.  

Ukončenie: bez skúšky

Vydanie osvedčenia


Obsah:

 

A: Príloha č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

     MAXIMÁLNY POČET PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY NA JEDNÉHO 

    ZAMESTNANCA A  MINIMÁLNY PERCENTUÁLNY PODIEL ODBORNÝCH 

   ZAMESTNANCOV NA CELKOVOM POČTE ZAMESTNANCOV

 

   Výpočet maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného 

   zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov 

   na celkový počet zamestnancov

 

B: § 51 POSUDOK O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

     Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje

     posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje

     a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

     b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju 

     domácnosť a zoznam  základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická

     osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený

     predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia

      podľa prílohy  č. 3 písm. B a prílohy č. 4,

     c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej

       osoby uvedenej v § 50 ods. 9,

     d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

C: Príloha č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

A. SPÔSOB POSUDZOVANIA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ  OSOBY PRI JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTIACH

B. ZARADENIE DO STUPŇA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC  INEJ FYZICKEJ OSOBY NA ZÁKLADE DOSIAHNUTÝCH BODOV A URČENIE ROZSAHU ODKÁZANOSTI

Čo je primeraný dohľad a nepretržitý dohľad

 

Výpočet rozsahu hodín úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju  domácnosť, sociálnych aktivít pre jedného prijímateľa sociálnej služby podľa prílohy č.3

Výpočet rozsahu hodín úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, sociálnych aktivít pre všetkých prijímateľov sociálnej služby  podľa prílohy č.3

 

D: Príloha č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A  ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

 

   Výpočet počtu hodín úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o  

   domácnosť a základné  sociálne aktivity pre jedného prijímateľa   

   sociálnej služby podľa prílohy č.4

   OPATROVATEĽSKÝ PLÁN

   Výpočet počtu hodín úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o

   domácnosť a základné sociálne aktivity pre všetkých prijímateľov

   sociálnej služby podľa  prílohy č.4

 

E: Výpočet počtu zamestnancov potrebných na zabezpečenie poskytovania

    sociálnej služby na  základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu

    vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín a  konkrétnym výpočtom hodín 

    /opatrovateľský plán/ úkonov úkonov sebaobsluhy, úkonov  starostlivosti o

    domácnosť a základných sociálnych aktivít.

 

F: Porovnanie

 MAXIMÁLNY POČET PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY NA JEDNÉHO ZAMESTNANCA A  MINIMÁLNY PERCENTUÁLNY PODIEL ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV NA CELKOVOM    POČTE ZAMESTNANCOV

                                                             A

      Počet zamestnancov potrebných na zabezpečenie poskytovania sociálnej

      služby na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyjadrený 

      predpokladaným rozsahom hodín a  konkrétnym výpočtom hodín

     /opatrovateľský plán/ úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti

      o domácnosť a základných sociálnych aktivít.

 

Upozornrnie: TATRA  AKADÉMIA  je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com