TATRA  AKADÉMIA

Individuálny plán a "Štandardy"

Čo robíme dobre a čo robíme zle

Vypracovať "štandardy" bez procesu zavádzania ich do každodennej činnosti nie je možné, lebo samotné napĺňanie "štandardov" je vytváranie podmienok kvality poskytovania sociálnej služby, ktoré nie je ukončené vypracovaním písomného materiálu, ktorý nazveme štandardy. Štandard je daný zákonom a je len na nás, akým spôsobom vytvoríme podmienky k jeho naplneniu. Tu je častá mylná predstava, že nám stačí mať "papiere" a spĺňame všetko a sme kvalitná sociálna služba. Sú to štandardy bez človeka. Príkladom je formálny individuálny plán.

Vytvárať podmienky kvality môžu len ľudia priamo v sociálnej službe pre človeka, ktorý je odkázaný na ich pomoc.

Nie je to o " dajte nám podklady a my vám ich vypracujeme a pošleme vám ich potom poštou".

Cieľom individuálneho plánu je vytvoriť takú podporu, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život.

Žijú prijímatelia sociálnych služieb zmysluplný a plnohodnotný život bez obmedzení? Čo robíme pre to aby to tak bolo?

čo robím "ja" ako zamestnanec,

čo robíme "my" ako poskytovateľ,

čo robíme "my" ako zriaďovateľ,

čo robí štát

My všetci vytvárame podmienky poskytovania sociálnej služby a najlepším hodnotiteľom kvality poskytovania sociálnej služby je človek, ktorý je odkázaný na pomoc.

Individuálny plán je nástrojom na spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby

1.Ako mapujete prijímateľa/ metódy, formy, postupy.../

2.Vedia prijímatelia čo je to individuálny plán?

3.Vedia klienti kto je kľúčový pracovník a poznajú svojho?

4. Bol kľúčový pracovník pri prijatí?

5.Vie kľúčový pracovník o čom má s klientom pri prijímaní rozprávať?

6. Máte spracovanú procedúru prijímania človeka?

7.Je plán spolupráce plán prijímateľa alebo je to váš plán?

8.Majú prijímatelia IP pri sebe?

9.Kto môže nahliadnuť do individuálneho plánu prijímateľa

10.Je IP len formálny alebo s ním pracujete?

11.Máte rozlíšený IP a plán sociálnej rehabilitácie?

12. Sú ciele prijímateľa konkrétne, merateľné, prijateľné a zmysluplné?

13.Je práca na individuálnom pláne tímová práca?

14.Boli preškolení zamestnanci ohľadom IP?

15.Pozná princípy individuálneho plánovania a tvorby individuálneho plánu vedenie a manažment?

16.Kedy pracujete na IP?

17.Kedy mávate tímové schôdzky ohľadom IP?

18.Ako sa zmenilo poskytovanie sociálnej služby odkedy ste začali individuálne plánovať?

19.Máte metodiku individuálneho plánovania?

 

Rozsah: jednodňové školenie

Cena: 1 200 EUR

Maximálny počet účastníkov: 25

Upozornrnie: TATRA  AKADÉMIA  je  vlastníkom  tohoto vzdelávacieho programu a má k tomuto vzdelávaciemu programu autorské práva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv.

Copyright © TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com