TATRA  AKADÉMIA

 Základy komunikácie v sociálnej práci

Akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorí poskytujú sociálne služby prostredníctvom  verejných alebo neverejných poskytovateľov  sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zákonov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z.) .
Pracovníci obslužných činností.

Témy:

Základy komunikácie

Komunikačné teórie a procesy

Osobnosť v procese komunikácie

Verbálna - použitie všetkého slovného potenciálu - dôraz, rýchlosť, hlasitosť

Neverbálna komunikácia - reč tela, neverbálne signály a mnohoznačnosti neverbálnych signálov

Vedenie rozhovoru a umenie načúvať a klásť otázky (aktívne počúvanie, umenie porozumieť)

Spôsoby vnímania a prenášanie informácií a počúvanie, načúvanie a empatia

Asertivita a asertívne správanie

Vplyv prostredia na komunikáciu, prenos informácií

Komunikácia v malej sociálnej skupine

Základné typy užívateľov v sociálnych službách

Ako udržať profesionálny vzťah s užívateľom sociálnych služieb

Komunikačné intrigy a jazyková manipulácia

Nežiaduce prejavy v komunikácii

Efektívne obrana proti manipulácii

Zvládnutie emócií v tlaku a nepríjemných situácií

Komunikácia  s užívateľmi sociálnych služieb s vybranými diagnózami, s agresívnym klientom a nekomunikujúcim klientom

Špecifiká komunikácie s používateľmi s Alzheimerovou demenciou

Komunikácia s klientom po cievnej mozgovej príhode a klientom s afáziou (strata schopnosti hovoriť a rozumieť hovorenej reči)

Komunikácia s užívateľmi s mentálnym postihnutím a psychiatrickou diagnózou

Agresívny užívateľ sociálnych služieb, príčiny agresivity, úchopové metódy

Alternatívne a augmentatívne komunikácie s užívateľmi sociálnych služieb

Ako žiadať zmenu správania agresivného klienta

Komunikácia so seniormi

Špecifiká  komunikácie so seniormi

Bariéry v komunikácií so seniormi

Stereotypy a predsudky v komunikácií so seniormi

Dôsledky zlej komunikácie so seniormi

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: jednodňové školenie

 

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com