TATRA  AKADÉMIA

 

Ľudské práva v sociálnych službách - Dobrá prax

Akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Dobrý deň, pripravili sme pre vás nové školenie, ktoré je zamerané na dobrú prax v oblasti ľudských práv.

Rozoberáme v ňom ľudské práva nie po "právnej stránke" ale po praktickej, zo strany poskytovateľa a prijímateľa sociálnej služby.

 Venujeme sa jednotivím právam a ich napĺňaniu.
Napríklad:

právo rozhodovať o svojom vzhľade - to sa týka štýlu oblečenia, dĺžky vlasov, úpravy účesu, dĺžky fúzov pod.
možnosť voľby: do tejto oblasti patrí rozhodovanie o svojom čase (kedy budem vstávať, jesť, kedy pôjdem spať) a o aktivitách, ktorým sa chcem či nechcem venovať, o svojom oblečení, ale aj rozhodovanie všeobecne o sebe samom, teda o tom, ako sa budem stravovať (zdravo či nezdravo, diétne alebo nie), či ak budem fajčiť, konzumovať alkohol a pod.,s kým budem bývať, čo budem robiť v budúcnosti a pod.
A hľadáme odpovede na napríklad na tieto otázky
Majú vaši prijímatelia možnosť vybrať si spôsob oslovovania?
Majú možnosť výberu jedla?
Môžu vaši prijímatelia odmietnuť stravu?
Majú prijímatelia možnosť sa sprchovať viac krát za deň /týždeň/?
Majú vaši prijímatelia možnosť zamykať si svoje osobné veci?
Majú vaši prijímatelia kľúč od izby pri sebe?
Ako majú vaši prijímatelia zabezpečené sexuálne potreby?
Hľadáme spoločne "dobrú prax" a možnosti riešenie práve vo vašej sociálnej službe a vo vašom zariadení a pre vašich prijímateľov.
Rozoberáme zásadné pojmy  - primeraný dohľad - primeraná opatrnosť - primerané riziko

Verím, že vás táto téma zaujala a že školenie bude pre vás prínosom.

 

Ľudskoprávny prístup v sociálnych službách

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

-právo na život (článok 2 Dohovoru),

-zákaz mučenia (článok 3 Dohovoru),

-zákaz otroctva a nútenej práce (článok 4 Dohovoru),

-právo na slobodu a bezpečnosť (článok 5 Dohovoru),

-právo na spravodlivé súdne konanie (článok 6 Dohovoru),

-uloženie trestu výlučne na základe zákona (článok 7 Dohovoru),

-právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 8 Dohovoru),

-sloboda myslenia, svedomia a náboženstva (článok 9 Dohovoru),

-sloboda prejavu (článok 10 Dohovoru),

-sloboda zhromažďovania a združovania (článok 11 Dohovoru),

-právo uzavrieť manželstvo (článok 12 Dohovoru),

-právo na účinný prostriedok nápravy (článok 13 Dohovoru),

-zákaz diskriminácie (článok 14 Dohovoru).

Zákon č. 448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

- § 5 Zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služieb

- § 6 Práva pri poskytovaní sociálnej služby

- § 10 Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby

- Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby -

I. Oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

1.1 Kritérium: Základné ľudské práva a slobody

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

- Základné informácie

- Význam dohovoru

- Účel dohovoru

- Prehľad článkov dohovoru

Ako naplniť ľudské práva v praxi

- Zodpovednosť - primeraná opatrnosť - primeraný dohľad

- Právo na vlastné rozhodnutie

- Právo na primerané riziko

- Spôsobilosť k právnym úkonom a vlastné rozhodnutie

Návod k dobrej praxi

 

Rozsah: jednodňové školenie

Copyright ©TATRA  AKADÉMIA

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com